Kultur

Spännande om häxprocesserna

Kerstin Johansson har läst "Satans verk", om häxoväsendet i Sverige.

Bengt Ankarloo har skrivit en spännande bok om häxoväsendet i Sverige och Europa.Bild: Scanpix
År 1654 blev slottsfrun på Vegeholms herrgård sjuk och dog. Detta ledde till att en mjölnarhustru från Strövelstorp avrättades för trolldom. Hon sades ha placerat en påse med magiska tillbehör under tröskeln till slottsfruns sovrum på Vegeholm och därmed orsakat dennas död.

Denna episod ingick i de häxprocesser som ägde rum i Europa under 1500- och 1600-talen, historiska händelser som lämnat avtryck långt in i modern tid. Beteckningen ”häxjakt” används fortfarande, i överförd bemärkelse, i betydelsen intensiv förföljelse. I boken Satans raseri. En sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder skriver Bengt Ankarloo, professor emeritus i historia och en av de främsta auktoriteterna i ämnet, om häxprocesserna i Sverige och Europa. I olika kapitel följer han idén om häxor och demoner, från antiken till medeltiden och beskriver sedan utbrotten av förföljelser, med tonvikt på Sverige.
Under den mest intensiva perioden avrättades 240 personer i Sverige för trolldomsbrott, enligt Ankarloo. Av dessa var de flesta kvinnor. Bland de anklagade fanns fem flickor i åldern 12-16 år, som avrättades i Dalarna och en 80-årig kvinna, som avrättades i Norrland. Visgossar, barn som pekade ut förmenta häxor, användes som vittnen. I vissa små byar kunde barnen föra skräckregemente genom sin makt att peka ut släktingar och grannar som häxor. Genom tortyr framtvingades bekännelser och fängelser blev ibland överfulla av anklagade.
Hur kunde detta överhuvudtaget ske? Ankarloo söker ingen enkel förklaring, utan menar att olika faktorer inverkar. Han har forskat grundligt i det historiska källmaterialet och går på djupet med analysen. Många olika aspekter lyfts fram och detta gör boken intressant. En av författarens teser är att antalet avrättade häxor i Europa är betydligt färre än vad som ibland anförs. Nyare forskning har vederlagt äldre gissningar och Ankarloo vill tona ned det han menar är orimliga siffror. Det skiljer stort i uppfattning om antal, mellan olika forskare.

Ankarloo är angelägen om att framhålla att han är noga med metod och vetenskaplig exakthet. I viss mån är det ändå så att man ser det man söker efter, valet av metod beror också på vilka aspekter av ett material man är intresserad av. Även om Ankarloos argument framstår som rimliga är det svårt att bilda sig en uppfattning enbart med utgångspunkt från hans bevisning.
Att nästan uteslutande kvinnor drabbades är dock ett oförnekligt faktum, som förstås har sin betydelse i sammanhanget. Att anlägga ett genusperspektiv på ämnet är därför inte fel. Ankarloo fördjupar sig dock inte i denna aspekt.

Hur gick processerna till? Här är boken verkligt intressant, då Ankarloo detaljerat beskriver några processer i Dalarna och i Norrland, med hjälp av källmaterial. Det blir riktigt spännande då man får följa det statliga rättsväsendets agerande, jämsides med aktiviteterna i byarna, där företrädare för kyrkan och den informella makten, seder och traditioner, agerar på olika sätt.
Det stora häxoväsendet i Sverige upphörde så småningom. Det tycks som om ett av skälen till detta var att anklagelserna började riktas mot personer i samhällets högre skikt. Pigorna började insinuera att grevinnorna De la Gardie varit på Blåkullafärd. Genom att överträda de sociala gränserna gick de anklagande för långt. Då måste rättssystemets företrädare bli strängare i sin utövning än de skulle ha varit om häxjakten bara hade förekommit mellan personer i de lägre samhällsskikten.

”Satans raseri” är en spännande bok, som ger en bred och lättillgänglig översikt över häxprocesserna och en förståelse för den tid i vilken de förekom. Sen kan man ju själv fundera vidare över hur liknande processer skulle kunna ta sig uttryck i vår egen tid, om de nu skulle vara möjliga.

Bengt Ankarloo: Satans raseri. En sannfädig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder.

Ordfront
Gå till toppen