Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Ulf G Lindén till minne

Direktör, ekon. dr. hc, Ulf G. Lindén, Viken, har hastigt avlidit i en ålder av 71 år. Hans närmaste är hustrun Anne och dottern Jenny med familj.

Ulf G. Lindén blev 71 år.Bild: Anders Malmberg
Ulf G. Lindén var född och uppväxt i Karlskrona. Han gick till sjöss redan som 15-åring och tog därefter sjökaptensexamen vid 21 års ålder. Sejouren som befäl i den svenska handelsflottan avslutades 1965, då han fick anställning som försäljningschef i Färg AB International och samtidigt påbörjade studier vid Handelshögskolan i Göteborg. 1974 erbjöds han befattningen som vd för färgtillverkaren AB Wilh. Becker.
I samband med samgåendet mellan Volvo och Beijerinvest 1981 utsågs Ulf G. Lindén till vice vd i AB Volvo – en befattning som han lämnade 1986 för att kunna ägna sig mera åt sina egna verksamheter. När Volvo snart efter Beijeraffären ville avyttra AB Wilh. Becker fick Ulf G. Lindén möjligheten att från Volvo förvärva bolaget. AB Wilh. Becker kom därefter att utgöra grunden för Ulf G. Lindéns fortsatta framgångsrika företagsbyggande inom ramen för Lindéngruppen AB, som idag är helägare av AB Wilh. Becker och huvuddelägare i Höganäs AB samt innehar betydande ägarintressen i bland annat Rederi AB Transatlantic.
Ulf G. Lindén var en sann industrialist. Han var självfallet resultatinriktad, men hans företagsfilosofi präglades alltid av en strategisk uthållighet och långsiktighet. Målet var tillväxt och internationalisering av hans företag samtidigt som han krävde hög kvalitet. Detta var också det uppdrag han som ägare alltid och konsekvent förmedlade till sina respektive företagsledningar. Han såg själv mera till de övergripande målen och överlät till företagsledningarna att finna vägarna att förverkliga dem.
Både AB Wilh. Becker och Höganäs AB har under hans ledning utvecklats från att ha varit svenska företag med export till numera internationellt ledande industrikoncerner inom sina verksamhetsområden med utländsk produktion på alla viktiga marknader. Sådana processer är sällan problemfria - men Ulf G. Lindén tvekade aldrig inför utmaningar.
Utöver engagemanget i de egna företagen hade Ulf G. Lindén också ett stort samhällsintresse. Han insåg bland annat att ökad satsning på högre utbildningar och på forsknings- och utvecklingsverksamhet är av avgörande betydelse för svensk industris framtida konkurrenskraft. Med denna insikt lät han 1990 AB Wilh. Becker donera medlen till den stiftelse vid KTH som sedan dess säkerställt doktorandutbildningen av kemister med inriktning på materialteknik för färg och ytbehandling. Han har också haft en fundamental roll för tillkomsten och utvecklingen av både Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Blekinge Tekniska Högskola – verksamheter han var djupt engagerad i ända till sitt frånfälle.
Vid sidan av det professionella var Ulf G. Lindén passionerat intresserad av modern konst och av antikviteter. Även dessa intressen genomsyrades av hans genuina kvalitetstänkande. Konstintresset resulterade bland annat i att Stiftelsen Färgfabriken skapades på Lövholmen i Stockholm och till att han instiftade Beckers konstnärsstipendium som årligen utdelas till en ung lovande svensk konstnär.
Ulf G. Lindén var mycket ointresserad av skriverier om sin egen person och ställde därför sällan upp på intervjuer. En av de fåtaliga som förekom avslutades med de för hans person så typiska och sammanfattande orden: Varför har jag företag? För att jag vill åstadkomma något. Färdig blir jag aldrig. Det är drivkraften. Jag vill att de bolag som jag och familjen kontrollerar ska utmärka sig för att vara kvalitativt högtstående. Både vad det gäller produkter, marknad och människor. Precis som en möbel av Haupt.
Vi som hade förmånen att under en längre tid få arbeta med Ulf G. Lindén kommer att minnas honom med stor tacksamhet och djup saknad. Han var en mycket krävande ledare, men samtidigt en oerhört inspirerande och entusiasmerande sådan. Ibland barsk – men oftast med glimten i ögat. Han förmådde alltid ge sina nära medarbetare det stöd och förtroende som är så viktigt för att med framgång kunna genomföra svåra uppdrag. Misstag kunde accepteras – men aldrig eventuella försök att dölja dem. Med en sådan ledarstil berikade Ulf G. Lindén inte bara våra yrkesliv utan också hela vår tillvaro.
Gå till toppen