Ängelholm

Konsulter mot översvämning

Kommunledningen planerar att anlita konsulter för 700 000 de närmaste åren. Experterna ska göra olika utredningar om hur kommunen kan påverkas av översvämningar. Konsultuppdragen är en fortsättning på den utredning som gjordes 2008-2009. Då studerades översiktligt hur Ängelholm kan drabbas av extremare klimat och höjd havsnivå.
Under nästa år är det två områden där det ska tas fram rapporter. Det handlar dels om hur Nyhemsområdet påverkas av extrema flöden i Rönne å och dels om hur stormar kan skada klitterna och minska stranden.
Förslaget ska ligga till grund för hur badstränderna ska prioriteras av kommunen. Här räknar kommuneldningen med att lägga 200 000 kronor på experthjälp.
Under 2012 ska det göras en större utredning kring hur stabilt va-nätet är i Ängelholm. Skyfall kan slå ut delar av avloppsnätet och därmed orsaka stora skador. Dricksvattennätet måste också kunna garanteras. För 2012 vill kommunen också ha en rapport om långsiktiga förändringar på grundvattnet och en specialstudie om åpromenaderna.
Äts gångstigarna längs ån upp i samband med extrema flöden kan det även påverka byggnaderna och ängelholmarnas möjligheter att ta sig fram.
För 2012 har politikerna räknat med att lägga 450 000 på konsulthjälp.
Enligt schemat blir det bara en specialrapport om översvämningar 2013. Den ska handla om broarna stabilitet. Kan ett högt flöde i samband med ett flytande träd rasera någon av stadens viktiga broar?
Tekniska kontoret håller dessutom på med en egen syrbarhetsutredning kring va-systemet. Kommunen gör ett förslag på hur skyddsvallen mellan ån och Havsbaden ska förstärkas. Ett förslag handlar om att lägga en cykelstig på krönet.
Med hjälp av räddningstjänsten studeras också vad som händer om Stadshusets källarvåning hamnar under vatten. Här finns viktig teknisk utrustning och lokaler för kommunens krisledning.
Gå till toppen