Aktuella frågor

Debattinlägg: "Där antar cannabis en allt mer förädlad form och blir allt starkare."

Alkohol är ett större gissel sett till kostnader och mänskligt lidande än narkotika. Men det är inget argument för att legalisera cannabis – för i motsats till vad legaliseringsförespråkarna påstår är drogen inte harmlös.Det skriver Mikael Lindberg, som är Landskronas representant i Europeiska städer mot narkotika, ECAD, och tillhör socialtjänstens förvaltningsledning i staden.

Fler skånska kommuner borde göra motstånd mot den legaliseringsvåg som sveper fram när det gäller cannabis, skriver Mikael Lindberg.Bild: Polisen
Nya och allt mer fantasifulla namn på droger dyker med jämna mellanrum upp på den svenska marknaden.
Lagstiftarna gör sitt för att narkotikaklassa dessa droger, så att tull och polis kan sköta sitt arbete med att minska tillgängligheten.
Den senaste drogen är en tablett med en logga som föreställer Stålmannen. Den finns nu, enligt uppgift, i Skåne. I slutet av förra året kretsade rubrikerna kring det cannabisliknande preparatet Spice.
Det som också har dykt upp med jämna mellanrum under de senaste 25 åren är den lömska legaliseringsdebatten, främst kopplad till cannabis.
I debatten påstås bland annat, med hänvisning till mängden narkotikarelaterade dödsfall, att svensk narkotikapolitik är misslyckad . En restriktiv narkotikapolitik ses, trots goda förebyggande insatser, som misslyckad.
För att förhindra en legalisering – som skulle leda till ökad användning och spridning – krävs ett nationellt och internationellt opinionsbildande arbete.
Idag hamnar för stor del av bördan för det förebyggande arbetet på kommunerna.
I Sverige behövs ett nytt uppvaknande för folkrörelsearbetet, och en starkare röst till stöd för restriktiv narkotikapolitik på nationell nivå.
Landskrona stad är en kommun som – tillsammans med Malmö, Staffanstorp och Ystad – vid sidan av att bedriva lokalt förebyggande arbete bidrar i det internationella förebyggande arbetet genom sitt medlemskap i Europeiska städer mot narkotika, ECAD.
Fler skånska kommuner borde bli medlemmar i syfte att bilda motkrafter mot den legaliseringsvåg som sveper fram i vissa länder.
Avgörande för en framgångsrik restriktiv narkotikapolitik och goda resultat i arbetet mot droger är tydliga lokala och politiska ställningstaganden och satsningar.
I Malmö har cirka 9 procent av eleverna i årskurs 9 någon gång provat narkotika.
I Landskrona är siffran för 2014 bland pojkar i samma årskull närmare 15 procent.
I Köpenhamn är samma siffra omkring 18 procent, enligt European school survey project on alcohol and other drugs 2011.
En orsak till de höga procentsatserna i Öresundsregionen är givetvis den faktiska tillgången till främst cannabis i dess olika former.
Det är inte svårt att göra kopplingen mellan ett ökat testande bland ungdomar och den mer liberala inställning som finns exempelvis i vårt grannland Danmark.
Men det finns också andra faktorer som bidrar till nyfikenheten att prova cannabis.
Unga som provar cannabis gör det tillsammans med andra, och när drogen framställs som harmlös kan en spridningseffekt uppstå.
Landskrona stad har med start hösten 2014, i likhet med flera andra skånska kommuner, påbörjat provtagning av avloppsvattnet i syfte spåra förekomsten av narkotiska preparat.
Detta kan ge en fingervisning om förändringar i graden av missbruk i staden.
För att lokalt kunna göra bra förebyggande insatser krävs olika typer av underlag som visar konsumtionen av droger. Att arbeta i blindo och med olika grad av mörkertal är både dyrt och ineffektivt i det långa loppet.
Alla som arbetar med missbruk av droger vet att alkohol är ett ännu större gissel, sett både till kostnader och mänskligt lidande. Men det är inget argument för att legalisera ännu en drog – för i motsats till vad legaliseringsförespråkarna påstår är drogen inte harmlös.
Vem vill att exempelvis trafiknäringen, industrin och olika nyckeltjänster i samhället ska riskera att bemannas av drogpåverkade personer? Är det någon som vill ha ännu fler kontrollfunktioner för att slå vakt om säkerheten på våra arbetsplatser?
Landskrona stad har genom sitt medlemskap i ECAD tagit på sig att hösten 2015 genomföra en nationell konferens, bland annat i syfte att belysa den utveckling som ägt rum i Colorado och några andra delstater i USA, där bruket av cannabis delvis har legaliserats.
Där antar cannabis en allt mer förädlad form och blir allt starkare. Den dyker upp i godis, läskedrycker, bakverk och i andra ät- eller drickbara former.
De ökade skatteintäkter som delstaterna tänker sig att legal försäljning ska ge lär inte räcka till att täcka de kostnader som legaliseringen för med sig i form av behandlings- och stödinsatser och ökade sjukvårdskostnader.
Nätverket Europeiska städer mot narkotika bildades 1994 som en motreaktion mot de krafter som drog igång en rörelse för legalisering.
I Sverige deltar 37 kommuner. Om fler skånska kommuner skulle ansluta sig och bidra till att stärka nätverkets arbete skulle mycket vara vunnet.
Mikael Lindberg
Landskronas representant i Europan cities against drugs, ECAD
Gå till toppen