Helsingborg

Skolor bryter mot lagkravet om rökfritt

Över hälften av högstadie- och gymnasieskolorna följer inte lagkravet om en rökfri miljö. Men snart kan de tvingas genom hot om vite.

Bild: Lisbeth Westerlund 2002
Mer än 70 procent av gymnasieskolorna och 50 procent av högstadieskolorna i Helsingborg följer inte lagkravet om en rökfri miljö. Det visar en kartläggning som kommunens tillståndsenhet har gjort.
I över 20 år har det varit förbjudet att röka på skolgårdar. Trots det visar en undersökning som länsstyrelsen gjorde i fjor att nio av tio skolor i Skåne inte följer rökförbudet.
När Helsingborgs stads tillståndsenhet nu har gjort en egen kartläggning av de allra flesta av kommunens högstadie- och gymnasieskolor, visar det sig att merparten också här bryter mot lagen.
– Det är kanske ingen nyhet att det röks på skolor, men resultatet kan ses som ett uppvaknande och nu har vi i alla fall en nulägesbild, säger Salahaldin Ebrahimsson, handläggare på tillståndsenheten.
I kartläggningen har 52 skolor, både friskolor och kommunala skolor, besökts och man har observerat om det förekommer rökning eller om det finns spår av rökning, som fimpar och cigarettaskar.
Det hittades i 71 procent av gymnasieskolorna och 50 procent av högstadieskolorna. På ett gymnasium fanns ett rökbås med askkoppar i betong.
– Nu har vi inte pratat med skolorna utan bara observerat, så det är svårt att säga vad resultatet beror på. Jag skulle tro att det är en kombination av att man inte har kunskapen och av svårigheter att efterleva förbudet, säger Salahaldin Ebrahimsson.
Ytterst är det rektorn som har ansvaret för att rökförbudet följs. Rektorn ska ge förutsättningar för både personalen och eleverna att arbeta aktivt mot rökning.
Tillståndsenheten, som är en del av socialförvaltningen, ska både se till att lagen följs och stödja det tobaksförebyggande arbetet. Man kan alltså både straffa och hjälpa.
Och det är vad som ska ske nu. Under våren startar en tillsyn med anmälda besök på skolorna.
Om rökning sker eller andra brister hittas, kan kommunen besluta om föreläggande eller förbud med eller utan vite.
Till hösten planeras en utbildning som ska hjälpa skolor att ta fram en handlingsplan för tobaksfri miljö enligt stadens ANDT-policy (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Tobakslagen från 1994

Rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg, skola eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och utomhus vid förskolor och fritidshem.
Med skolverksamhet avses grund- och gymnasieskola. Lagen gäller även om elever fyllt 18 år.
Lagen gäller också utanför skoltid, t ex studiedagar och föräldramöten på kvällstid.
I skolmiljön får ingen, varken besökare, föräldrar, elever eller lärare, röka. Lagen förbjuder endast röktobak, inte snus.
Man kan, men måste inte, ordna rökrum för personalen på plats där elever inte vistas.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Gå till toppen