Åstorp

Kritik från BeO - Åstorpsskola anmälde inte kränkningar

En elev på en skola i Åstorp har både blivit retad och fått glåpord av en annan elev. Men trots att både rektor och personal fått uppgifter om kränkningarna har de inte kommit till kommunens kännedom.

I en anmälan som kom in till Barn- och elevombudet (BeO) den 16 november 2016 uppgav anmälaren att en elev vid en skola i Åstorp utsatts för kränkande behandling av en annan elev på skolan under större delen av höstterminen 2016.
Bland annat ska eleven ha blivit retad, slagen, knuffad och fått ta emot glåpord från sin plågoande. Denne ska också ha hotat med stryk om eleven skulle berätta om kränkningarna.
Skolledningen säger sig ha haft kännedom om fyra händelser. Första gången i ett mejl som vårdnadshavaren skickat till elevens mentor i september 2016.
Mentorn talade med vårdnadshavare till den kränkande eleven veckan därpå och ansåg därefter problemen som lösta. Därför rapporterade mentorn inte vidare till skolans rektor.
Vidare har rektorn både i oktober och november fått kännedom om att eleven känt sig kränkt. BeOs utredning visar att rektorn vid dessa tillfällen inte har anmält uppgifterna vidare till huvudmannen, alltså Åstorps kommun.
BeO framhåller att om någon elev känner sig utsatt för kränkande behandling ska rektor respektive huvudmannen alltid informeras. Detta även om personal eller rektor bedömer att en händelse inte utgör kränkande behandling, eller att de bedömer att en händelse redan ska ha utretts.
Det är kommunen som har det yttersta anvaret för arbetet med att motarbeta kränkningar. Därför förelägger BeO nu Åstorps kommun att senast den 28 mars vidta åtgärder för att uppfylla skollagens krav att motverka att kränkande behandling uppfylls.
I detta ingår att se till att personal anmäler uppgifter om kränkande behandling på rätt sätt.
Gå till toppen