Landskrona

Min mening: Svar om cyklisternas situation

”Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla Landskrona som attraktiv cykelstad”, svarar kommunens experter.

Bild: PETTER ARVIDSON
Svar på insändaren ”Har cyklarna någon plats när parkeringen bygg om?”
Hej Gun-Britt.
Först och främst gläder det oss att du gärna väljer cykeln som färdmedel och uppmärksammar miljöer som behöver utvecklas utifrån ett cykelperspektiv.
Landskrona stad har tagit fram en Cykelplan 2015. Cykelplanen redogör för det framtida cykelnätet, resonerar kring utmaningar och visar på förslag till en förbättrad trafiksituationen för cyklisterna. I planen redogörs även för möjliga nya stråk i syfte att skapa ett mer sammanhängande och heltäckande gång-och cykelvägnät. De sträckor som du nämner finns med i planen.
När det gäller City Gross är en öppning av gatan ett sätt att minska trafikbelastningen på Drottninggatan och skapa ett bättre flöde. Utformningen av Trädgårdsgatan görs dock som en så kallad ”shared space” yta. Det innebär att all trafik sker på de oskyddade trafikanternas villkor, d v s fotgängare och cyklister. De sistnämnda har företräde och bilar har ingen separerad gatuyta. Utformningen innebär att det inte går att köra snabbt. Cykelparkeringen är placerad på den privata fastighetsägarens mark men vi kommer att framföra dina synpunkter när det gäller denna.
Storgatan ingår i Innerstadsprojektet och planeras att förnyas 2019. I detta projekt kommer bl a förutsättningarna för cyklister att ses över.
Föreningsgatan och Ödmanssonsgatan ingår också i Innerstadsprojektet och även där kommer trafiksäkerheten att ses över.
Huvudstråket med separat cykelväg från centrum till Borstahusen sträcker sig fram till Erikstorps Kungsgård. På sikt ska detta knytas ihop i öst-västlig riktning mot Helsingborgsvägen. Mot havet och Borstahusen cyklar man i blandtrafik.
Landskrona har arbetat mycket med och för att möjligheterna att cykla skall vara goda. Som du på flera punkter påpekar finns det mer att göra och vi välkomnar synpunkter på hur vi kan skapa bättre cykelvägar. Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla Landskrona som attraktiv cykelstad.
Birthe Bunke, trafikplanerare
Tora Broberg, stadsmiljöchef
Läs mer:Min mening: Har cyklarna någon plats när parkeringen byggs om?
Gå till toppen