Aktuella frågor

Debattinlägg: "Var tredje kvinna i EU utsätts för sexuellt våld eller misshandel någon gång i livet."

Sverige följer inte sitt åtagande att underlätta skydd av människor som blivit utsatta för våld. Regeringen anser uppenbarligen inte att det är viktigt, skriver Gudrun Schyman och Soraya Post.

Få känner till att ett besöksförbud i Sverige kan utvidgas till att gälla i hela EU, konstaterar Gudrun Schyman och Soraya Post.Bild: Jessica Gow/TT
Den europeiska skyddsordern, European Protection Order, EPO, är tänkt att utfärdas till en person som redan har nationellt skydd. Om till exempel en tidigare partner fått kontaktförbud på grund av misshandel eller trakasserier, ska detta skydd kunna kvarstå även vid en flytt till ett annat EU-land.
I Sverige gäller EPO sedan 2016. Dock har ingen europeisk skyddsorder utfärdats i Sverige ännu. Enbart sju stycken har blivit utfärdade i hela EU hittills.
Vi har dock svårt att tro att så få skulle behöva söka en skyddsorder. Statistik från EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, visar att i genomsnitt var tredje kvinna i EU utsätts för sexuellt våld eller misshandel någon gång i livet. Dessa höga siffror är ofta grunden till att nationella skyddsåtgärder vidtas.
Statistiken i Sverige visar sedan länge på hög frekvens av interpersonellt våld. Efter mängden av vittnesmål från kvinnor i spåren av #metoo-rörelsen, kan ingen neka till omfattningen.
FRA undersökte också hur väl kvinnorna i olika medlemsstater kände till vart de kan vända sig för hjälp eller vilka organisationer som finns för att bistå våldsutsatta. I Sverige var andelen jämfört med många andra EU-länder stor. Trots det kände drygt hälften av de tillfrågade kvinnorna inte till vilken myndighet eller organisation de kunde vända sig till.
Feministiskt initiativ har frågat de största kvinnorättsorganisationerna i Sverige. Ingen av dem kände till att den europeiska skyddsorden existerade.
På regeringens hemsida står att åklagarmyndigheten är ansvarig myndighet. Det är bra att regeringen bistår med information, men så är det inte tänkt att direktivet ska fungera. Enligt detta ska alla medlemsstater aktivt medverka till att information om EPO når ut till allmänheten.
I medlemsstaterna finns inte tillräckligt skydd för medborgare mot våld. Det visar att staterna misslyckas med att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Trots att vi från flera studier vet att våld och fysiska, psykiska och sexuella övergrepp påverkar kvinnors samhällsdeltagande på alla plan är våldets omfattning ofta ignorerat och trivialiserat.
Det är tydligt att det behövs en informationskampanj om EPO. Medlemsstaterna är skyldiga att se till att tjänstepersoner som arbetar eller kommer i kontakt med offer för våld också har kunskap och kännedom om direktivet.
Alla former av våld mot en människa är ett direkt brott mot hennes mänskliga värdighet. Det övergripande syftet med EU-direktivet är att skydda kvinnors grundläggande rättigheter till ett liv utan våld som bland annat uttrycks i den så kallade Istanbulkonventionen. Feministiskt initiativ vill ta detta ytterligare ett steg, något som ligger helt i linje med EPO:s gränsöverskridande ambitioner.
Den viktigaste säkerhetsaspekten i varje samhälle är inte skyddet av gränser eller institutioner utan skyddet för den personliga integriteten och friheten.
Sverige har åtagit sig detta ansvar. Hela EU har åtagit sig detta ansvar. Vi uppmanar därför regeringen att skrota sitt nuvarande fokus på militära övningar och istället lägga resurser på det som skapar verklig trygghet: frihet från våld i vardagen.
Ta detta arbete på allvar och säkerställ det skydd som vi har rätt till.
Gudrun Schyman
Soraya Post

SKRIBENTERNA

Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ.
Soraya Post är EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ.
Gå till toppen