Huvudledare

Ledare: Skärpt hotbild väcker frågor. Om Nato.

Jonas Haggren på fredagen.Bild: Janerik Henriksson/TT
Till år 2035 krävs mer än dubbelt upp för att försvara landet, i fråga om såväl pengar som personal. Det uppger Försvarsmakten i den nya perspektivstudien som presenterades på fredagen. Bedömningen ska ingå i underlaget till riksdagens beslut år 2020 om försvarspolitikens inriktning år 2021–2025. Och att döma av tongångarna i debatten på senare år skulle det inte förvåna om försvaret får mycket av det som önskas.
Bemanningen bör öka från dagens 50 000 personer till 120 000 personer, varav 45 000 värnpliktiga eller tidvis tjänstgörande, förklarade konteramiral Jonas Haggren vid en presskonferens. Därutöver krävs bland annat en fördubbling av antalet Gripenplan av den nya modellen samt fler krigsförband, armébrigader, korvetter och ubåtar.
"Det beror på den osäkra omvärldsutveckling vi ser och att den går i negativ riktning med ökade hot på olika sätt", förklarade Haggren.
Främst hänvisar försvaret till utvecklingen i Ryssland, som rustar upp förmågan till militära angrepp i närområdet. Operationerna i Georgien och Ukraina visar att Kreml inte tvekar att ta till militära maktmedel. Förutom att avvärja direkta väpnade angrepp måste Sverige kunna försvara sig mot "antagonistiskt gråzonsagerande", enligt perspektivstudien. Sårbarheten anses ha ökat för krigföring som riktar sig mot samhället som helhet.
Men försvaret medger också att det inte blir enkelt att bygga ut förmågan på det sätt som perspektivstudien beskriver.
Att få så mycket mer personal och materiel på plats kräver naturligtvis både tid och möda. För att inte tala om uppoffringar på andra områden i samhället. Det är väldiga belopp som Försvarsmakten efterlyser och någonstans måste pengarna komma ifrån. Det är således ovanligt svåra försvarspolitiska avvägningar som väntar under de närmaste åren.
Det råder bred politisk enighet om att hotbilden mot Sverige har skärpts. Men det kan noteras att samsynen i början av seklet var lika stor om att risken var försumbar för ett militärt angrepp mot Sverige. Försvaret rustades ned i rask takt utan några större protester. Det visade sig vara överilat. Och även om det är bäst att ta det säkra före det osäkra gäller det nu att Sverige inte förhastar sig på nytt.
Att försvarsförmågan behöver stärkas är uppenbart, men det måste göras genomtänkt och kostnadseffektivt. Det ger skäl att diskutera Sveriges försvarspolitiska linje.
Försvarsbudgeten motsvarar idag drygt 1 procent av landets BNP. Ska satsningarna fördubblas till år 2035 hamnar de över den nivå som eftersträvas inom Nato. Då borde det vara läge att villkorslöst låta utreda vad ett inträde i försvarsalliansen – militärt och ekonomiskt – skulle innebära.
Skulle materiel- och personalbehoven vara lika stora med ömsesidiga försvarsförpliktelser och djupare samarbete med andra länder? Skulle Natomedlemskap göra hoten mindre och ge Sverige mer säkerhet för pengarna?
Frågorna blir många när försvaret vill växa till det dubbla. Och det brådskar att söka svaren.
Gå till toppen