Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland.”

Nu ökar möjligheterna att hantera en stigande havsnivå, skriver generaldirektörerna för SGI och SGU, och landshövdingarna i Skåne och Halland.

Stranden vid Koggavägen i Barsebäckshamn förstärks efter erosion. Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav, skriver artikelförfattarna.Bild: Bengt Arvidson
Fyra nationella och regionala myndigheter tar ett ökat ansvar i arbetet med stranderosion och översvämningar genom att skapa Regional kustsamverkan i Skåne/Halland. Skånska och halländska kustkommuner bjuds in att delta i samarbetet.
En första uppgift för samverkan är att identifiera kustområden i Skåne och Halland som bör vara särskilda riskområden.
Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.
Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar nu Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att möta problem med översvämning och erosion. Detta ska ske i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland och för att stärka statens möjlighet att hantera en stigande havsnivå.
Staten har ett ansvar för att samordna arbetet med stranderosion. Detta sker bland annat genom att myndigheter med forskning och kartläggning tar fram ny kunskap som bidrar till att kommuner kan planera för en hållbar och säker utveckling i kustområdena.
Ansvaret för att åtgärda stranderosion faller däremot på kommuner och fastighetsägare. Detta delade ansvar mellan myndigheter, kommuner och fastighetsägare gör det svårt att lösa komplexa frågor. Fastighetsägare och kommunala beslutsfattare upplever ibland att de påverkas på ett orättvist sätt genom att de tvingas ta ett för stort ansvar. Att genomföra rätt åtgärder kräver omfattande samordning, samarbete, tydlig ansvarsfördelning och finansiella resurser.
Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i kustområden i Skåne och Halland.
För att komma till rätta med klimatutmaningarna och hitta bra lösningar krävs att:
• Kustkommunerna och berörda fastighetsägare har en god kunskap om processer som påverkar erosion och översvämning, konsekvenser och vilka möjliga åtgärder som finns.
• Kustkommunerna har strategier för hur kusten ska planeras och förvaltas på ett sätt som ger långsiktigt hållbara lösningar.
• Åtgärder för att hantera erosion och översvämning genomförs och beslutas utifrån god kunskap, långsiktighet, flexibilitet, transparens och helhetsperspektiv.
• Det finns en ansvarsfördelning och finansieringsmodell för åtgärder.
Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen (2017/18:163), Nationell strategi för klimatanpassning. Enligt propositionen finns det behov av att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, översvämning och erosion som riskerar samhällen, infrastruktur och företag. En första uppgift för Regional kustsamverkan är att identifiera kustområden i Skåne och Halland som kan föreslås som särskilda riskområden.
Genom regional kustsamverkan finns goda möjligheter att hitta olika lösningar. Med Regional kustsamverkan i Skåne/Halland finns förutsättningar för en hållbar och säker utveckling i kustområdena, utan att rubba kommunernas möjlighet till självstyre.

Åsa-Britt Karlsson

generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut

Lena Söderberg

generaldirektör för SGU, Sveriges geologiska undersökning

Lena Sommestad

landshövding i Hallands län

Anneli Hulthén

landshövding i Skåne län
De undertecknande organisationerna arbetar på olika sätt med frågor kring stranderosion och översvämning. SGI har det nationella samordningsansvaret för stranderosion och driver Myndighetsnätverket stranderosion tillsammans med åtta andra nationella myndigheter. SGU har genomfört ett omfattande projekt som bedömer hur känsliga Skånes stränder är för erosion idag och i framtiden. Länsstyrelserna samordnar det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet och tar fram planeringsunderlag till kustkommunerna.
Gå till toppen