Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vår studie visar att mindfulness är en mycket lovande metod.”

Vår intention var aldrig att ersätta sedvanlig psykoterapi med mindfulness utan endast att erbjuda vårdcentralerna i Region Skåne ytterligare verktyg för att kunna hjälpa fler patienter idag och i framtiden. Det skriver Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skånes regionfullmäktige har, utifrån vår studies resultat, beslutat att instruktörer ska utbildas så att regionens alla vårdcentraler kan erbjuda mindfulness, skriver Jan Sundquist.

Bild: Karl Melander

Annons

Den forskargrupp vid Centrum för primärvårdsforskning som jag leder har genomfört en omfattande studie som jämför effekten av mindfulness i grupp med de psykoterapiformer som idag erbjuds patienter som vänder sig till primärvården i Skåne, vårdcentralerna, för hjälp mot depression, ångest och stressrelaterade besvär.

Skånes regionfullmäktige har, utifrån studiens resultat, beslutat att instruktörer ska utbildas så att regionens alla vårdcentraler kan erbjuda mindfulness.

Företrädare för Beteendeterapeutiska föreningen har både kritiserat studien och ifrågasatt huruvida den sedvanliga behandlingen i Region Skåne, det vill säga mestadels KBT (kognitiv beteendeterapi), genomförts av tillräckligt kompetenta terapeuter (Aktuella frågor 30/7).

Annons

Annons

Studien omfattar personer med depression, ångest och stressrelaterade besvär som vänt sig till vårdcentraler i Skåne. Den är randomiserad och kontrollerad, vilket betyder att patienter som vände sig till vårdcentralerna slumpvis valdes ut till att antingen få delta i mindfulness eller i sedvanlig behandling. Ett sådant förfarande har det högsta bevisvärdet enligt nationella och internationella bedömningar av vetenskapliga studier.

Den första vetenskapliga artikeln, som publicerades i den välansedda vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry, visade att patienterna i mindfulnessgruppen hade förbättrats lika mycket efter åtta veckors uppföljning som patienterna i den grupp som erhöll sedvanlig behandling.

I vår forskargrupp, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, arbetar flera av oss också som distriktsläkare och distriktssköterskor. Vi har kunnat se hur den psykiska ohälsan har ökat och förstått att det behövs fler verktyg för att kunna möta dessa patienter.

Syftet med vår studie var endast att jämföra mindfulness med den behandling som erbjuds idag. Enligt vår erfarenhet är kompetensen hos de terapeuter som arbetar för Region Skåne mycket hög.

Kruxet är att de begränsade ekonomiska resurser som regionfullmäktige har avsatt inte räcker till för alla patienter som har behov av hjälp mot depression, ångest och stressrelaterade besvär.

Annons

Företrädare för Beteendeterapeutiska föreningen framhåller att den låga andelen (76 respektive 82 procent) som följs upp i studien riskerar det statistiska underlaget, men det är andelar som måste ses som normala eller höga i dessa sammanhang. Dessutom är våra resultat statistiskt säkerställda.

Annons

Vi har också fått kritik för att vi bara har följt deltagarna i åtta veckor och att uppföljning bör ske efter åtminstone sex månader och helst efter ett år. Men nyligen publicerade vi ytterligare en artikel som presenterar data efter ett års uppföljning och som visar att resultaten står sig även efter ett år. Det betyder att mindfulness har lika god effekt för personer med depression, ångest och stressrelaterade besvär som den psykoterapi som idag erbjuds i Region Skåne.

Den studie som vi har gjort är unik genom att den är gjord på patienter som vänt sig till vårdcentraler i Skåne, är randomiserad och kontrollerad, har statistiskt säkerställda resultat, en lång uppföljningstid och jämför mindfulness med den behandling som ges idag, inte med en idealversion av den behandling som skulle kunna ges.

Region Skåne, liksom alla regioner i Sverige, måste hushålla med sina ekonomiska resurser och på samma gång möta den ökande psykiska ohälsan. Mindfulness har visat sig vara en mycket lovande metod för att kunna hjälpa fler patienter på ett varaktigt sätt. Mindfulness är också något som kan bedrivas på egen hand till skillnad från individuell psykoterapi som kräver en psykoterapeut.

Annons

Viktigt i sammanhanget är också att vår intention med studien aldrig var att ersätta sedvanlig psykoterapi med mindfulness utan endast att erbjuda vårdcentralerna i Region Skåne ytterligare verktyg för att kunna hjälpa fler patienter idag och i framtiden.

Jan Sundquist

Jan Sundquist är professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och forskar i psykisk ohälsa inom primärvården. Han arbetar också som läkare på vårdcentral.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan