Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur

Kungen kommenterar Akademiens stadgar

Kung Carl Gustaf uttalar sig positivt om att Svenska Akademien har förtydligat sina stadgar. "Jag noterar med tillfredsställelse att lojaliteten mot Akademien och vikten av att ledamöter alltid sätter Akademiens intresse framför sina egna särskilt understryks", säger han.

Kung Carl Gustaf uttalar sig om förtydligandena i Akademiens stadgar. Arkivbild.Bild: Johan Nilsson/TT
Efter att Svenska Akademien publicerade en ny stadgekommentar på sin hemsida så säger Akademiens högste beskyddare, kung Carl Gustaf, att han är nöjd med omtolkningarna av stadgarna. Där står det bland annat att "ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt".
”De riktlinjer för arbetet som Svenska Akademien nu antagit är positiva och ett viktigt led i de ansträngningar som görs för att återskapa förtroendet för Akademien, även om mycket återstår", säger kungen.
Den nya stadgekommentaren ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna från 1786 på ett mer modernt sätt.
– Det vi har gjort är att ge de här stadgarna nya tolkningar som ska gälla för vår tid, har Anders Olsson, tillförordnad ständig sekretare, sagt till TT.
I kommentaren till paragraf 1 ("Svenska Academien består af aderton Ledamöter. Ej må thetta val någon tid förökas") skriver man bland annat om lojalitetsplikt:
"Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet."
Paragraf 12 ("Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan att till det minsta Tolf Ledamöter tillstädes äro") rör inval av nya ledamöter.
"Val av ny ledamot kan ske endast om tolv ledamöter deltar i omröstningen. Ledamot som inte kan närvara kan istället delta genom ingivande av sluten röstsedel", står det i kommentaren vilket innebär att avhopparna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark kan rösta utan att fysiskt närvara.
Akademien skriver även att Akademiens beskyddare, det vill säga kungen, kan ge dispens om ledamöter av olika skäl inte kan delta i arbetet:
"Att beslutsmässighet skulle kunna blockeras genom sådana förhållanden kan inte antas ha varit avsett av Stiftaren. Historiska förhållanden föranleder slutsatsen att Akademiens Beskyddare kan utfärda en dispens från beslutsmässighetsregeln, så att inval kan förrättas i fall som nu avses".
Man förtydligar även paragraf 10 ("Såsom Academiens anseende mycket beror på val af Ledamöter; så skall ock vid them endast hafvas afseende på Skicklighet. Ej må några ansökningar eller anläggningar therom tillåtas, eller någor Ledamot före valet sin röst igenom löfte bortgifva") och skriver att ett ledamotskap i Akademien "i första hand" är att "betrakta som ett uppdrag och inte som en ärebetygelse".
Akademien kommenterar även paragraf 48, som handlar om sekretess.
"En ledamots ledsagare och övriga närstående är att betrakta som utomstående. Ledamoten ansvarar såsom för sig själv för att dessa informeras om och iakttar tystnadsplikt rörande sådan information som de kan komma att få del av".
Man förtydligar även den femte paragrafen som handlar om att bara den ständige sekreteraren ska föra Akademiens talan:
"Av bestämmelsen följer att annan ämbetsman eller enskild ledamot inte kan agera som talesperson utåt utan särskild delegation av en majoritet av Akademiens ledamöter eller, om sådant delegationsbeslut inte lämpligen kan avvaktas, av Sekreteraren".
Fakta

Krisen i Akademien

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner. I juni åtalas han dock för två fall av våldtäkt.

En djup spricka uppstår när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenteras. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren lämnar sina stolar.

Horace Engdahl skriver i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Två dagar senare lämnar hon både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar.

Kungen meddelar att han ändrar stadgarna i Akademien så att det blir möjligt att lämna sin plats på egen begäran.

Akademien överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter och Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning.

Den 28 april meddelar även Sara Stridsberg att hon lämnar Akademien.

I maj meddelar Akademien att man skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren kommer i stället att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman beviljas utträde.

Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund kräver att Horace Engdahl lämnar Akademien. I utbyte är de beredda att "bistå med återuppbyggnaden".

Hovet slår fast att det krävs tolv ledamöter för nyinval.

Den 12 juni åtalas den så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt. Åtalen gäller två fall begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011.

I augusti meddelar Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att de kan tänka sig att "möjligen" dela i invalen av nya ledamöter.

I september håller Akademien sitt första ordinarie sammanträde för höstsäsongen. Man antar en ny stadgekommentar, som offentliggörs den 14 september.

Gå till toppen