Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Helsingborg bör införa två nya odlingsformer och en stadsbonde.”

Reglerna för arrenden av Helsingborgs jordbruksmark behöver förnyas. Därför lämnar vi idag in en motion med en rad förslag. Det skriver Lena Östholm Munkberg, Lars- Åke Aronsson och Marcus Friberg, Miljöpartiet.

Som vi ser det behöver Helsingborg stad inte nödvändigtvis bedriva jordbruk, men den jordbruksmark staden äger bör brukas giftfritt och så plöjningsfritt som möjligt och till större del genom ekologisk odling, skriver artikelförfattarna.Bild: Elin Jonsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Mellan en halv miljon och en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade, enligt FN-rapporten om biologisk mångfald som presenterades tidigare i år.
Flera internationella överenskommelser värnar den biologiska mångfalden, till exempel FN-konventionen Convention on Biological Diversity.
Helsingborgs stad bedriver ekologiskt jordbruk på 422 hektar och arrenderar ut cirka 260, till största delen inom vattenskyddsområde. Utöver det har staden ytterligare cirka 600 hektar som arrenderas till konventionellt jordbruk.
Reglerna för arrenden behöver förnyas. Därför lämnar vi idag in en motion med en rad förslag.
Under 2020 kommer arbetet med en ny översiktsplan för Helsingborg att intensifieras. Hur planen utformas kan påverka stadens jordbruksmark.
Som vi ser det behöver Helsingborg stad inte nödvändigtvis bedriva jordbruk, men den jordbruksmark staden äger bör brukas giftfritt och så plöjningsfritt som möjligt och till större delen genom ekologisk odling.
En omställning från konventionell till ekologisk odling tar några år. Processen kan underlättas genom lägre arrendeavgifter än idag.
Mark- och detaljplanering är långsamma processer som inte går att genomföra från ett år till ett annat. Det bör därför finnas utrymme för längre framförhållning. EU-stödet för ekologisk odling kräver femåriga kontrakt och det bör gå att arrendera stadens mark på två, fem eller fler år.
Genom längre arrendetider kan staden ställa krav på arrendatorerna att genomföra åtgärder som skötsel av dränering och ökad mullhalt för att motverka invasiva arter och svampsjukdomar.
Andra viktiga åtgärder för att arrendatorerna ska gynna den biologiska mångfalden är exempelvis att kraftigt minska näringsläckage till vattendrag genom kantzoner med perenna blommande växter och zoner med växtlighet. Sådana åtgärder medför investeringar som är svåra att göraom arrendetiden är för kort.
Omställningen till ekologiskt jordbruk kan underlättas genom att hyra av spannmålstork samt redskap inkluderas i arrendeavtalen.
Helsingborg stad bör ge invånare som intresserar sig för ekologisk odling möjlighet att driva klimatsmarta jordbruksföretag. Därför bör Helsingborg utöver den stadsodling som redan bedrivs av kommunen införa två nya odlingsformer: ekologiskt stadsbruk och ekologiskt stadsnära jordbruksarrende för att ge fler möjlighet att bruka jorden och odla de grödor de vill och för att stimulera företagande inom lantbruks- och jordbruksnäringen.
Helsingborg bör också inrätta en ny kommunal tjänst: stadsbonde med ansvar för rådgivning, handledning och utbildning inom ekologiskt jordbruk. Stadsbonden bör ha ansvar för samordningen av alla aktiviteter som hänger ihop med stadsodlingen, samt för att starta en inkubator där människor kan få stöd när det gäller hur man kan odla och bedriva företag inom stadsnära lantbruk.
Flera orter i landet, till exempel Malmö och Göteborg, har med framgång infört en tjänst som stadsbonde och möjlighet till stadsbruk och stadsnära jordbruk.
För att Helsingborgs invånare ska känna sig trygga och förberedda om samhällskriser uppstår bör den lokala självförsörjningsgraden öka. Jordbruksmark ska som princip bevaras och inte exploateras, alltså inte bebyggas. Detta kan slås fast i den nya översiktsplanen.
Miljöpartiet vill öka intresset för ekologisk odling. Att bedriva odling ger möjlighet till rekreation, social gemenskap, ökad livskvalitet och bidrar till företagande som inte påverkar klimatet på ett negativt sätt.
Biologisk mångfald gynnar växt- och djurlivet. Grödorna tar upp koldioxid och motverkar den globala uppvärmningen.
Ekologisk odling bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling som Helsingborg så väl behöver.
Lena Östholm Munkberg (MP), ordförande för Miljöpartiet i Helsingborg och ersättare i stadens kommunfullmäktige.
Lars- Åke Aronsson (MP), ledamot i Helsingborgs landsbygdsberedning.
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.
Gå till toppen