Annons

Annons

Annons

Helsingborg

Lövskog utanför Helsingborg ska avverkas – trots protester

Rödlistade arter, närheten till ett befintligt naturreservat och rekreation är tre argument från dem som vill göra Smårydsskogen till ett naturreservat. Markägaren säger nej – och har ansökt om tillstånd för avverkning.

Widar Narvelo, Christel Kvant och Jan-Erik Hederås från Naturskyddsföreningen Helsingborg i den avverkningsaktuella skogen. De vill göra skogen till en del av naturreservatet Småryd.

Bild: Emil Langvad

Annons

Intill naturreservatet Småryd finns en ädellövskog på 4,5 hektar som ägs av en privatperson. Där växer framförallt bok, men skogen rymmer också en mängd rödlistade arter.

Markägaren har ansökt om föryngringsavverkning, också känt som slutavverkning. Han har anmält hela området för avverkning, som ska göras genom så kallad successiv utglesning.

– Här är tanken att man ska göra återkommande utglesning av de gamla träden och släppa in mer ljus till marken så att det kan komma ny skog. Det blir inte den här kalhyggesfasen på samma sätt, säger Jens Nygren som handlägger ärendet hos Skogsstyrelsen.

Skogen är en så kallad ädellövskog. För att definieras som ädellövskog ska någon av trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn växa i skogen.

Bild: Emil Langvad

Annons

När frågan om avverkning först blev aktuell under 2020 vände sig Naturskyddsföreningen och Kullabygdens ornitologiska förening till Helsingborgs stad med frågan om att göra området till en del av naturreservatet Småryd.

Annons

– Nu har vi en akut klimatkris. Skogen är ett av de viktigaste redskapen vi har. Då måste vi ta tillvara på den, säger Christel Kvant, ordförande i Naturskyddsföreningen Helsingborg.

– Det handlar också om friluftsliv och rekreation. Det här är tätortsnära och vi har så lite skog här. Det är så många värden som skadas, säger Widar Narvelo, ledamot i Naturskyddsföreningen Helsingborg och tidigare kommunekolog i Helsingborg.

”Något av det viktigaste man kan göra för framtiden är att skydda och bevara ädellövskogarna. Framförallt för den biologiska mångfaldens skull”, säger Christel Kvant.

Bild: Emil Langvad

Lars Salomon är biolog och har inventerat området. Han säger att det finns en del problem förenat med avverkningen.

– Min åsikt är att området har så höga naturvärden och är så pass ovanligt att det bör lämnas relativt opåverkat.

Helsingborgs stad var positiva till att göra området till ett naturreservat och inledde förhandlingar med markägaren, men markägaren ville inte sälja marken till kommunen.

– Vi kunde också tänka oss att betala en intrångsersättning utan att marken byter ägare. Alltså att vi ersätter markägaren för att inte hugga ner skogen och sen skyddar marken som naturreservatet, säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog i Helsingborg stad.

Markägaren sa nej även till det och kommunen ska i nuläget inte gå vidare med ärendet.

Annons

Lars Salomon som har inventerat området är oroad att beståndet av ask i området kommer påverkas negativt av avverkningen. ”Ask som trädslag är hotat i Sverige. Rekommendationen är att man inte hugger ner några askar som är vitala, överhuvudtaget”, säger han.

Bild: Emil Langvad

Annons

Avverkningen är alltså aktuell igen och behandlas hos Skogsstyrelsen. De förväntas ge besked i veckan.

Markägaren själv säger till HD att han inte vill kommentera ärendet. Jens Nygren från Skogsstyrelsen berättar vad som förväntas hända:

– Minst 0,2 hektar, drygt, är beslutat att det ska vara natur- och miljöhänsyn. Så det kommer inte avverkas.

Utöver det kommer markägaren förmodligen behöva ta frivillig miljöhänsyn. Det är den hänsyn som markägaren och firman som utför avverkningen själv väljer att ta. Jens Nygren förklarar:

– Det är lite så som hela skogspolitiken är uppbyggd, med frihet under ansvar. Man själv gör bedömningen om hur mycket hänsyn man ska ta vid skogliga åtgärder.

Några av de träd som har tagits ner.

Bild: Emil Langvad

En del av den frivilliga hänsynen markägaren ska ta är att lämna kvar äldre bokträd.

– Skogen består i huvudsak av bok och även andra ädla lövträd som är ganska gamla, som har uppnått så pass hög ålder att man får lov att avverka dem. Då har han angett att han ska lämna några av de här äldre grova lövträden som hänsyn, säger Jens Nygren.

Skogsområdet avgränsas i söder av en kraftledningsgata.

Bild: Emil Langvad

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan