Annons

Annons

Annons

Örkelljunga

Planprogram för Bruksvägenområdet kritiseras

I förra veckan presenterade Örkelljunga kommun sitt planprogram för hur de vill utveckla området väster om Hjälmsjön. Men programmet får kritik av föreningen Örkelljungabygdens natur.

Text

”Detta är ett mycket känsligt och viktigt närområde för örkelljungaborna. Det känns faktiskt smått fatalt att nu bygga bort även denna återstående, öppna idyll", säger Janne Johansson.

Bild: Jakob Thorell

Annons

Hjälmsjöro är namnet som kommunen tagit fram för området som tidigare kallats Bruksvägenområdet eller gamla Bruket. Förra veckan presenterade Örkelljunga kommun det planprogram som tagits fram.

Under samrådstiden för planprogrammet inkom 186 olika synpunkter, varav drygt hälften handlar om att bevara den miljö som finns i området idag.

Inbäddat innehåll

Området är 71 hektar och cirka 13 procent, eller 9,3 hektar, föreslås exploateras med olika typer av bebyggelse. Knappt 35 hektar, eller cirka 49 procent ska utgöras av bevarade grönområden.

Annons

Sammanfattningsvis vill kommunen skapa nya boenden i ett naturnära område som ska knytas ihop med ortens centrala delar. Vägar i området behöver breddas och byggas ut för att klara av den ökade trafiken. De planerar även en ny förskola nordväst om Hjälmsjöborg.

Annons

”Det är inte arterna som man hittar på de här fälten som är intressanta utan helheten det gamla kulturlandskapet som man nu bygger bort”, säger Janne Johansson.

Bild: Jakob Thorell

Men planförslaget har fått skarp kritik av den lokala avdelningen av Naturskyddsföreningen, Örkelljungabygdens natur, som lämnat in en skrivelse till kommunen.

Bland annat anser de att kommunens inventering och behandling av natur- och kulturlandskapets värden är bristfällig. I planen har Janne Johanssons naturvårdsvärdering av området från 2010 använts som underlag.

– Men det var en inventering jag gjorde i december månad. Jag skrev redan då att den måste kompletteras under våren och sommaren, men det gjordes aldrig, säger Janne Johansson från Örkelljungabygdens natur.

Mängder med skrattmåsar trivs och skränar i den lilla dammen söder om Abborrasjön.

Bild: Jakob Thorell

Det kan därför finnas åtskilliga bevarandevärda växt- och djurarter i området som inte är kända, menar han. En art som definitivt inte finns med i underlaget är skrattmåsen, som etablerat sig i området efter att inventeringen gjordes.

– Arten är rödlistad, vilket betyder att den är känslig för påverkan och kräver stor hänsyn vid planering. När man gjorde upp Abborraleden ledde det till att det skapades dammar där fågeln trivs, säger Janne Johansson.

Annons

Annons

Det Janne Johansson främst vänder sig mot är att planförslaget vill lägga ny bebyggelse på i princip all kvarvarande, öppen mark i området.

– Jag förstår att det är frestande för politikerna att hitta områden där människor kan bosätta sig, men man måste också se till vad man kan förlora. Det här öppna kulturlandskapet kommer att försvinna för alltid, säger han.

”På östra sidan av Bruksvägen borde man överhuvud inte få bygga någonting mer. Bättre då att höja den gröna kärnan i området”, säger Janne Johansson.

Bild: Jakob Thorell

Föreningen har också invändningar mot att Abborrasjön i planförslaget får ett minskat strandskydd.

– Det är väl för att få plats med fler bostäder. Men om man nu tvunget måste bygga på de delar av området som ligger närmast byn borde man snarare förstärka skyddet på övrig öppen mark och vid vattenområdena. Vi vet ju - återigen - inte vad som finns där idag, säger han.

Fakta

Planprogram

Planprogram är ett mellansteg mellan översiktsplan och detaljplan.

Planprogram är inte obligatoriska utan frivilliga för kommunen att upprätta.

De är inte juridiskt bindande utan är tänkta att underlätta arbetet med framtida detaljplaner genom att samla utredningar och en översyn av vilka intressen som finns.

De ska också skapa en gemensam och tydlig målbild.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan