Annons

Annons

Annons

Politik i Landskrona

Förstagångsväljarna: ”Vad gör ni mot brottsligheten?”

De är 18 år, och ska få rösta för första gången. Men vad är viktigast? Vi lät en gymnasieklass ställa frågor till politikerna inför valet.

I toppen hamnade frågor om miljö och kriminalitet.

– Det är saker som påverkar mig mycket, säger gymnasieeleven Tindra Anderberg.

Text: 

”En av mina uppgifter är att förmedla hur samhället styrs, hur politiken påverkar samhället och hur man hittar man lösningar”, säger Mikael Thunberg, lärare i samhällskunskap på Öresundsgymnasiet.

Bild: Göran Stenberg

I trean på samhällsprogrammet handlar samhällskunskapen egentligen om internationell politik. Men förstås också om det svenska valet, särskilt som nästan hela klassen SA20 är förstagångsväljare.

Vilka av er ska rösta?

Nästan alla händer åker upp som svar, några med viss tvekan. Däremot verkar de flesta i klassen inte ha bestämt sig för vilket parti. Eller om de ska rösta på samma parti i alla tre valen – flera menar att det är svårt att hitta information som inte rör riksdagsvalet.

Annons

– Jag vet i alla fall vad jag inte ska rösta på, säger Amelia Nilsson.

Man måste använda både hjärtat och hjärnan när man väljer parti.

Annons

Men Mustafa Hasso har bestämt sig. Trots att han är en av få i klassen som inte hunnit fylla 18 och därför får vänta till 2026.

Vad avgör ert val av parti?

– Man måste använda både hjärtat och hjärnan när man väljer parti. Det är inte en fråga speciellt för mig, utan allt som partierna vill, säger Mustafa Hasso.

– Miljöfrågor är viktiga, vi måste agera. Och vården, och kriminaliteten. Det är saker som påverkar mig mycket, säger Tindra Anderberg.

– Kriminaliteten, att man kan känna sig trygg. Och skatten, jag jobbar ganska mycket, säger Anthony Martinez Diaz.

De vill rösta, men alla har inte bestämt på vad. ”Jag vet i alla fall vad jag inte ska rösta på”, säger Amelia Nilsson, stående till vänster. Bredvid henne Tindra Anderberg, sittande Mustafa Hasso, Anass Tayann och Anthony Martinez Diaz.

Bild: Göran Stenberg

Brottslighet och trygghet är också det klassen var mest enig om ska tas upp med Landskronas kommunpolitiker, följt av miljö och klimat.

En välkommen del av undervisningen, enligt Mikael Thunberg, deras lärare i samhällskunskap:

– En av mina uppgifter är att förmedla hur samhället styrs, hur politiken påverkar samhället och hur man hittar man lösningar. Generellt har de stort samhällsintresse.

Här är klassens tre frågor:

1. Hur vill ni göra för att minska brottsligheten i Landskrona?

Inbäddat innehåll

• Fler övervakningskameror, till exempel på skolorna. Bekämpa vandalism, klotter och nedskräpning. Använd belysning för att öka tryggheten.

• Fortsätt med kommunala trygghetsvakter som ett komplement till polisen. Fortsätt som idag med en tät lokal samverkan med polisen.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

• Se till att man kan ha en bra skolgång och en bra fritid. Det är nyckeln för att få en bra framtid, ett vaccin mot att dras in i gäng och kriminalitet.

Inbäddat innehåll

• Införa stadsutvecklingsmodellen BID (Business Improvement District), för att vända en nedåtgående spiral för ett område. Kommunen, fastighetsägare, näringsliv och Landskronabor tar ett gemensamt ansvar för gaturummet – till exempel renhållning, belysning, växtlighet och trygghet.

Inbäddat innehåll

• Kommunen måste öka samarbetet med polis och andra myndigheter för att identifiera grövre brottslighet och få bort de värsta elementen från våra gator.

Inbäddat innehåll

• För att minska kriminaliteten krävs ett fungerande välfärdssamhälle. En stor del av detta är en bra skola, tillgängliga fritidsaktiviteter och minskade klassklyftor. Ingen ska behöva känna att de har problem som enklare löses av brottslighet än av samhället.

Inbäddat innehåll

• Arbeta förebyggande med att upptäcka avvikande beteende. Kriminaliteten går ner i åldrarna vilket gör det extra viktigt med tidiga insatser för barn och föräldrar.

Annons

• Lyckad skolgång och meningsfull fritid är viktigt. Bra förutsättningar till socialtjänsten, skolan och föreningslivet.

Annons

Inbäddat innehåll

• Förebyggande arbete är nyckeln. Närmare samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, så att unga på glid skiljs från destruktiva miljöer.

• Undersök stadsutvecklingsmodellen BID (Business Improvement District), där kommunen, fastighetsägare och näringsliv tar ett gemensamt ansvar för gaturummet.

2. Vad vill ni göra för att ungdomar ska känna sig trygga i Landskrona?

Inbäddat innehåll

• Samma som för vuxnas trygghet. Till exempel insatser vid stationsområdena, mer belysning i parker och längs cykelstråk.

• Kameraövervakning på platser med stor upplevd otrygghet.

Inbäddat innehåll

• Mer nattvandring. Fler fältarbetare.

• Mer belysning vid idrottsplatser. Mer trygghetsvandringar i staden.

Inbäddat innehåll

• Vara lyhörda för vilka ytor som ungdomar rör sig på, vilka vägar och cykelvägar man väljer och agera för bättre belysning eller annat där. 

• Involvera barn och ungdomar i trygghetsvandringar i staden.

Annons

Inbäddat innehåll

• Ökad belysning av otrygga platser och åtgärda ensliga platser.

• Lyssna till ungdomar om var de upplever att de är otrygga.

Inbäddat innehåll

Annons


• Förebyggande åtgärder (se fråga 1).

• Bra belysning om nätterna samt fungerande och tillgängliga gång- och cykelvägar.

Inbäddat innehåll

• Ta med ungas perspektiv i den digitala trygghetsvandringen.

• Öka trafiksäkerheten för unga, som ofta cyklar och går på egen hand. Investera därför mer i gång- och cykelvägar, separera dem från biltrafiken.

Inbäddat innehåll

• Kamerabevakning. Interaktion mellan ungdomar och vuxennätverk.

• Nolltolerans mot kriminalitet.

3. Vad vill ni göra för att förbättra miljön i Landskrona?

Inbäddat innehåll

• Fler solceller. Utred havsbaserad vindkraft utanför industriområdet. Energieffektivisera kommunens verksamheter. Uppmuntra cyklandet, bland annat med cykelleder till byarna.

Annons

• Underlätta avfallssortering, mer flerfackssortering vid villor. Fler ängs- och våtmarker för den biologiska mångfalden.

Inbäddat innehåll

• Kräv bästa möjliga miljöteknik vid inköp till kommunen. Tänk miljö i allt från transporter till fastigheter – renoverade och nybyggda passivhus.

• Satsa på cykel -, gång – och kollektivtrafik i hela kommunen. Information och kampanjer för en renare stad.

Inbäddat innehåll

Annons

• Ursprungsmärka innehållet på kommunens matsedlar.

• Bara subventionera miljöfrämjande lösningar som på sikt kan klara sig utan stöd. Gå inte för långt i miljötänkandet så att tillväxten bromsas.

Inbäddat innehåll

• Mer närproducerat i stället för livsmedel som transporterats långa sträckor. Fortsätta omställningen från fossil energi.

• Samarbeta med kommunens företag om gemensamt miljöarbete.

Inbäddat innehåll


• Slå fast en minimiprocent för grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor. Se till att det finns arealer som klarar kraftiga regn. Bygg ut dagvattenhanteringen och anlägg våtmarker som kan avlasta systemet.

Annons

• Använda mer miljövänliga byggmaterial, till exempel trä istället för betong.

Inbäddat innehåll

• Använd mer återvunnet material när kommunen bygger nytt, bygg energieffektivt. Mer solceller på tak. Anställa en ekolog för att köpa in mer miljövänliga produkter till kommunen.

• Fler laddstationer för elbil. Investera i cykel- och gångvägar i hela kommunen, Pendlarkort till kommunalt anställda.

Inbäddat innehåll

• Kommunalt energi-, miljö- och klimatrådgivningskontor som kan hjälpa företagen att göra fler och bättre insatser för vår gemensamma framtid.

• Informera mer om vad var och en kan göra i smått och stort, till exempel i skolorna och med till hushållen.

|| Det här är första artikeln av fyra, där vanliga väljare ställer frågor till lokalpolitiker inför valet. Läs alla på vår lokala valsajt för Landskrona.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan