Annons

Annons

Annons

Politik i Landskrona

Förälderns fråga: Hur ska elever få studiero?

Med tre barn i skolåldern är lugn och ro i klassrummet som Fitore Rahmani tänker på i första hand när hon väljer frågor till partierna i kommunfullmäktige.

Här är deras svar.

Text: 

31-åriga Fitore Rahmani bor på Pilängsrundeln med man och fyra barn, 1,5–12 år gamla.

Hon kom till Sverige från Kosovo när hon var nio år och har bott i Landskrona sedan 2005.

”Landskrona är hemma för mig. En fin stad med mycket grönska, du har nära till allt”, tycker Fitore Rahmanir som bott i Landskrona sedan 2005.

Bild: Erik Melkersson

Just nu är hon föräldraledig med Lina och läser förberedande kurser. Målet är att nästa år påbörja en femårig psykologutbildning.

Varför psykolog?

– Psykisk ohälsa ligger nära mitt hjärta. Jag tror att jag skulle kunna vara till stor hjälp för många som inte skulle känna sig bekväma med att gå till vanlig psykolog. Det är väldigt tabu bland många invandrare.

Annons

Med tre barn i skolåldern är möjligheten att få en bra utbildning viktig för henne. Därför handlar hennes första fråga om att skapa studiero i stället för att några elever förstör för en hel klass.

Annons

– En kan inte få drabba tio. Jag ser på mina barn hur mycket det kan påverka deras studier. Och skolan tillför ju inte extra personal, det blir en slags kollektiv bestraffning, menar hon.

Fitore Rahmani har aldrig röstat tidigare.

Varför inte?

– Jag tycker att politiker pratar mycket men gör lite, jag känner att man blir lite lurad. Man ger sin röst med hoppet att de ska göra något men sedan händer ingenting.

Men kanske går hon och röstar i år.

– Det gynnar inte mig att ett visst parti vinner, och det gynnar inte många med min bakgrund. Jag har förstått att jag måste rösta för att göra skadan mindre, så jag tror att jag kommer att rösta i år.

Hennes frågor:

1. Hur vill ni se till att elever som värdesätter sin utbildning får studiero?

2. Vilka förebyggande insatser utöver det som redan finns, vill ni utföra för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap och kriminalitet?

3. Hur vill ni möjliggöra en aktiv och hälsosam fritid för barn och unga oavsett ekonomiska förutsättningar?

1. Hur vill ni se till att elever som värdesätter sin utbildning får studiero?

Om en elev mobbar, kränker eller hotar andra ska det få konsekvenser. Det är aldrig den som är utsatt som ska behöva byta skola.

Föräldraansvaret behöver förtydligas. Storsatsning på Resursskolan. Alla barn ska gå i den allmänna förskolan som erbjuds från 3 år. Mobilförbud.

Annons

Annons

Kraftfull satsning för fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna. Satsa på lärarassistenter som avlastar lärare och motverka lärarbristen. Tydliga befogenheter för lärare och annan personal i skolan att omedelbart ingripa vid stök och oro.

Aktivera eleverna och gör dem delaktiga. Genom elevaktiva arbetssätt engageras eleverna i högre utsträckning. Lär känna eleverna och skapa positiva relationer. Om eleven känner att läraren jobbar ”för just mig” ökar chanserna att eleven lyssnar till instruktioner och blir motiverad att nå resultat.

Undervisningen måste se till varje enskild elev och förstå att alla lär sig i olika tempo efter sin förmåga. De som är duktiga måste få utmaningar, och svaga elever måste få rätt bemötande och stöd. Läraren måste våga ta och få större befogenheter.

Se till att det finns personal som täcker alla skolans uppdrag.

Inte förrän vi har en bra arbetssituation för våra pedagoger och medarbetare i skolan kan de till hundra procent satsa på våra barn. Man ska inte behöva gå till jobbet med oron att man inte kan genomföra sitt arbete.

Annons

Satsa mer på elevhälsoteam som arbetar med tidiga stärkande insatser för barn som bidrar till en stökig miljö i klassrummet.

Annons

Minska den administrativa bördan på lärarna. Ju mindre tid för dokumentation och annat pappersarbete, desto mer finns över för att arbeta med eleverna och miljön i klassrummet.

Skolan måste kunna garantera en bra och trygg studiemiljö. Vi vill vi stärka lärarens position i klassrummet och ge bättre möjligheter att agera mot stökiga elever och omgående flytta elever som stör ordningen eller mobbar andra elever.

2. Vilka förebyggande insatser vill ni utföra för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap och kriminalitet (utöver det som redan finns)?

Viktigast se till så att alla klarar skolan. Barn vars språkutveckling halkar efter i småbarnsåren ska få stöd att komma ifatt genom språkförskola.

Jobb i stället för bidrag. Avgörande att barn ser sina största förebilder - föräldrarna - gå till jobbet varje dag Frivilliga slumpvisa drogtester.

Mobilförbud på lektionstid så att eleverna fokuserar på undervisningen. Förebyggande arbete med barn som har avvikande beteende redan i förskolor. Satsa på fritidsgårdar och fritidsaktiviteter. Öka respekten för skolans personal, stärka jämlikheten i skolan och höja kunskapsresultaten.

Annons

Använd Skottlandsmodellen som bygger på strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Den erbjuder stöd till elever som behöver det inom ramverket GIRFEC, Getting it right för every child, (rätt för varje barn).

Annons

Att tidigt identifiera barn som lever i en utsatt miljö, och sätta in tidiga insatser från skola och socialtjänst. Samhället måste våga ställa krav på de vuxna och finnas där för barnen.

Vi vill se till att kommunens alla områden har bra och tillgängliga fritidsaktiviteter som lockar de unga. Meningsfulla fritidsaktiviteter som man kan delta i oavsett ekonomiska förutsättningar eller var man bor i kommunen.

Se till att alla klarar skolan och har en meningsfull fritid. Vi har redan satsat extra på förebyggande socialt arbete. Tidiga insatser är de viktigaste.

Ge fler chansen att gå en modern yrkesutbildning, och ge föreningslivet ekonomiska förutsättningar att bidra till en meningsfull fritid.

Annons

Satsa på trygghetsvärdar som en länk mellan lokalsamhället och polisen. Utsatta områden ska ges hopp och framtidsmöjligheter, genom bättre förutsättningar att komma in i jobb och driva företag – så att alla ungdomar ser dem som strävar och skapar, inte dem som skjuter och stjäl, som förebilder.

3. Hur vill ni möjliggöra en aktiv och hälsosam fritid för barn och unga oavsett ekonomiska förutsättningar?

Annons

Gratisaktiviteter under loven. Stötta Cityidrottens  verksamhet som erbjuder unga möjligheten att prova på olika idrotter. Mötesplatser med gratis verksamhet och kloka vuxna som möter upp. Teckna avtal med lokala idrottsföreningar med uppsökande uppdrag. Inrätta en folkhälsosamordnare.

Mer idrott, investera i duktiga idrottsledare. Möjliggöra kostnadsfria aktiviteter för alla skolungdomar. Utöka undervisningstiden i Idrott och hälsa. Stödja föreningslivet.

Fortsatta satsningar på spontanidrott och multisportarenor, fortsatt stöd till föreningslivet och fortsatt stöd till Cityidrott.

Annons

Vi har redan idrott på recept och det kan man utöka. Vi vill också undersöka om trösklarna till föreningslivet kan sänkas.

Där måste kommunen gå in och aktivt stötta. Se till att fritidsklubbarna har möjligheten att erbjuda deltagande till alla unga. Inte bara de som har råd. Kommunen kan också själva öppna upp verksamheter som t.ex. fritidsgårdar där man erbjuder olika aktiviteter.

Annons

Kan kommunen bidra mer till långsiktig finansiering av föreningslivet minskar deras behov av att ta ut höga medlemsavgifter. Teckna idéburna offentliga partnerskap (IOP) med föreningar som bidrar till folkhälsa och integration.

Fritidsbanken möjliggör för fler att gratis låna utrustning för idrott.

Politiken måste ge ekonomiska, personella och kunskapsmässiga resurser till föreningslivet. Att få vara med i ett sammanhang, bli sedd och synas är viktigt. Det bidrar till mental och fysisk hälsa.

| Det här är andra artikeln av fyra, där vanliga väljare ställer frågor till lokalpolitiker inför valet. Läs alla på vår lokala valsajt för Landskrona.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan