Annons

Annons

Annons

opinionGängkriminalitet

Aktuella frågor
”Regeringen bör ta initiativ till en nationell kraftsamling för att förebygga gängkriminalitet.”

Jag är stolt över att idag kunna överlämna ett förslag till regeringen på hur rekryteringen av barn och unga till gängen kan stoppas, som ledamöter från samtliga partier står bakom, skriver Leif Jakobsson (S), ordförande i Trygghetsberedningen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet är en av samhällets mest angelägna utmaningar. Forskningen visar att tidiga insatser, innan en kriminell bana har inletts, har störst chans att lyckas, skriver artikelförfattaren.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Idag växer barn upp i miljöer där dödligt skjutvapenvåld tillhör vardagen, små barn dras in i allvarlig brottslig verksamhet och gängkriminalitet framstår som ett attraktivt yrkesval för unga människor. Situationen är oacceptabel.

Arbetet för att förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet måste intensifieras och effektiviseras. Regeringen bör ta initiativ till en nationell kraftsamling. Det föreslår den parlamentariskt sammansatta Trygghetsberedningen i ett betänkande som överlämnas till justitieminister Gunnar Strömmer (M) idag.

Visserligen har Sverige redan gjort mycket för att motverka den gängkriminalitet som finns i landet. Regering och riksdag har infört straffskärpningar, utformat verktyg och avsatt resurser till brottsbekämpning – gett uppdrag och ekonomiska bidrag till brottsförebyggande arbete. Och på lokal nivå sker många goda insatser av polisen, kommunerna, civila samhället, näringslivet och enskilda personer.

Annons

Annons

Men utvecklingen visar att mer behöver göras. Det råder ingen tvekan om att de som ägnar sig åt gängkriminalitet och begår allvarliga brott ska mötas av kraftfulla åtgärder. Men allra bäst är att brotten aldrig begås.

Att förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet är en av samhällets mest angelägna utmaningar. Forskningen visar att tidiga insatser, innan en kriminell bana har inletts, har störst chans att lyckas.

Insatserna måste framför allt göras på lokal nivå, nära de barn och unga som växer upp i miljöer där riskfaktorerna är många och skyddsfaktorerna färre. Många behöver hjälpa till. Förutom föräldrar och andra närstående kan viktiga insatser göras av bland andra barnavårdscentraler, förskolan, skolor och socialtjänsten. Men det handlar om komplexa problem som är svåra för varje enskild kommun att lösa på egen hand.

Staten bör kroka arm med kommunerna och ta ett tydligare ansvar. Regeringen bör tala om vilken typ av förebyggande insatser som ska prioriteras. Enligt Trygghetsberedningen bör det vara:

Stöd till föräldrar

Deltagande i förskola

Fullgjord skolgång

Meningsfull fritid och närvarande vuxna

Att motverka destruktiva maskulinitetsnormer

Förmåga att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen samt att vidta effektiva åtgärder för att förbättra en negativ utveckling

Strukturer för samverkan kring barn och unga i riskzonen

Annons

Stöd till brottsoffer

Regeringen bör göra dessa prioriteringar tydliga i ett inriktningsdokument för kraftsamlingen.

Regeringen behöver också se till att kommunerna får tillgång till allt stöd de behöver – och som är möjligt för staten att ge. Det kan handla om allt ifrån operativt stöd i form av task forces, insatsstyrkor, att kalla in vid behov, till långsiktiga åtgärder för att trygga nödvändig kompetensförsörjning eller ändra regelverk som hindrar ett effektivt arbete.

Annons

Kraftsamlingens arbete ska vara kunskapsbaserat och samordnat – inte minst på nationell nivå – och följas upp löpande. Det nära samarbetet mellan staten och kommunerna, i första hand de där särskilt utsatta områdena finns, ska dokumenteras i särskilda avtal där åtagandena å ömse sidor framgår och där ett statsbidrag kan kopplas till de åtgärder som kommunerna behöver vidta. Inspiration kan här hämtas från initiativ som Sverigeförhandlingen eller Delegationen för unga och nyanlända i arbete.

För att jobba med kraftsamlingen krävs en särskild organisation. Den bör vara tillfällig, men arbeta långsiktigt. Organisationen ska ha ett innovativt arbetssätt, ta tillvara på allt positivt arbete som pågår men också vara beredd att tänka nytt. Utifrån behov och iakttagelser ska beslutsfattare på nationell och lokal nivå förses med underlag och förslag på åtgärder. Organisationen behöver också ha ett nära samarbete med myndigheter, forskare och andra relevanta aktörer. För att garantera långsiktighet ska arbetet kontinuerligt förankras med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Barn och unga ska ges möjlighet att komma till tals.

Annons

Den nationella kraftsamling som Trygghetsberedningen föreslår kommer inte ensam att lösa problemen med gängkriminaliteten. Men att stoppa rekryteringen av barn och unga till gängen är en nödvändighet om våldet ska upphöra. Samhällets chanser att göra det ökar väsentligt om alla goda krafter och initiativ mobiliseras i en gemensam riktning. Jag är stolt över att idag kunna överlämna ett förslag till regeringen på hur det kan gå till, som ledamöter från riksdagens samtliga partier står bakom.

SKRIBENTEN

Leif Jakobsson (S), ordförande i den av regeringen tillsatta Trygghetsberedningen och tidigare riksdagsledamot och statssekreterare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan