Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Var fjärde skolledare riskerar utmattning – och kvinnor är mest drabbade.”

Regeringen behöver nu ta sitt ansvar och förändra det regelverk som styr landets skolor, skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges skolledare.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolledarnas möjligheter att vara pedagogiska ledare måste förbättras., skriver artikelförfattarna.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Ny statistik visar att kvinnliga skolledare har ansvar för större grupper av medarbetare än män, och i högre grad än män arbetar övertid.

Regeringen behöver nu se till att alla skolledare garanteras förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi kräver att en nationell riktlinje införs som begränsar antalet medarbetare per skolledare och att regeringen går vidare med de förslag en statlig utredning har presenterat om ett ökat statligt ansvar för skolväsendet.

Idag saknar många skolledare rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete, något som inte är ovanligt för kvinnodominerade yrken inom välfärdssektorn.

Sveriges skolledares senaste medlemsenkät visar att skolledare ofta har ansvar för personalgrupper på mellan 30 och 50 personer och inte sällan arbetar uppåt 50 timmar i veckan utan övertidsersättning. Nästan var tredje manlig skolledare har ansvar för upp till 20 medarbetare, medan bara ungefär var femte kvinnlig skolledare har ansvar för maximalt 20 medarbetare. Hälften av de kvinnliga skolledarna arbetar minst fem timmar övertid i veckan, för männen rör det sig om färre än en tredjedel.

Annons

Annons

Växande behov hos barn och ungdomar och bristande förutsättningar för att möta dem fullt ut, påverkar hur skolledarna mår. En stor forskningsstudie om skolledares arbetsmiljö från 2021, Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön av Roger Persson med flera, visar att var fjärde skolledare riskerar utmattningssyndrom. Enligt rapporten löper dessutom kvinnliga skolledare högre risk för utmattning. Orsakerna är ständigt ökade krav på effektivitet, hög administrativ börda och bristande stödstrukturer, liksom svårigheter att dra en gräns mellan arbete och fritid.

Flera studier visar också att chefer med många medarbetare har sämre möjligheter att vara bra chefer, till exempel Betydelsen av antalet medarbetare per chef – en kunskapssammanställning av Linda Corin och Maral Babapor Chafi och Chefer i välfärdens tjänst. En forskningsrapport om hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa av Klara Regnö.

Stora personalgrupper leder till bristande kommunikation, ökat missnöje med arbetsmiljön och risk för högre personalomsättning. Hos skolledare skapar det samvetsstress, stress relaterad till dåligt samvete, något som i sin tur riskerar att leda till ohälsa.

Enligt Nyckeltalsinstitutet, som kartlägger och mäter arbetsvillkor inom olika branscher, finns det starka samband mellan storlek på arbetsgrupper och sjukfrånvaro. Ju fler medarbetare per chef, desto högre långtidssjukfrånvaro. Även här råkar alltså kvinnor mer illa ut.

Annons

Regeringen behöver nu ta ansvar för dagens situation och förändra det regelverk som styr landets skolor. Det finns enkla lösningar. Att det dessutom kan skapa en mer jämlik arbetsmarknad ser vi som ett ytterligare skäl till handling.

Annons

Vi kräver att skolledarnas inflytande över skolornas resurser, och hur de används, stärks. Huvudmännens, kommunernas och friskolornas, ansvar för att ge skolledare nödvändiga förutsättningar för att klara sitt uppdrag bör förtydligas i skollagen.

Skolledarnas möjligheter att vara pedagogiska ledare måste också förbättras. Vi kräver en nationell riktlinje som reglerar antalet medarbetare per skolledare till att inte överstiga 20 personer.

De politiker som styrt Sverige har under lång tid skapat en situation av bristande förutsättningar för hela skolväsendet genom att underfinansiera skolan och förskolan och samtidigt överbelasta skolans och förskolans personal.

Hela utbildningsväsendet måste reformeras i grunden, och därför kräver vi att regeringen går vidare med de förslag om ökat statligt ansvar som presenterats av den statliga utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag.

Att förändra den svenska skolans förutsättningar tar tid och ansträngning, men det är en investering som ger mycket stor utdelning i form av en bättre framtid för landets barn och elever.

SKRIBENTERNA

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges skolledare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan